Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Regulamin Sklepu Internetowego Martingsm.pl z siedzibą w Białymstoku

obowiązujący od dnia 01.01.2019

Mając na uwadze, iż firma Martingsm Marcin Gil z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Białówny 2, 15-437 Białystok, Nip:542-109-07-01, Regon:052224259, tel.:668 636 911, e-mail: sklep@martingsm.pl wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), prowadzi sprzedaż części i akcesoriów do telefonów komórkowych, za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.martingsm.pl postanawia się co następuje.

§ 1

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

1. Martingsm Marcin Gil – Marcin Gil prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Martingsm Marcin Gil, ul. Białówny 2, 15-437 Białystok, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG); NIP 542-109-07-01, Regon:052224259

2. Sklep– sklep internetowy prowadzony przez Martingsm Marcin Gil, znajdujący się pod adresem: www.martingsm.plsprzedający produkty za pośrednictwem Internetu;

3. Regulamin– niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego www.martingsm.pl z siedzibą w Białymstoku, z dnia 01.01.2019

4. Zamawiający– osoba składająca zamówienie w Sklepie;

5. Konsument –Zamawiający będący osobą fizyczną dokonującą ze Martingsm Marcin Gil czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

6. Umowa– umowa sprzedaży zwierana między Martingsm Marcin Gil a Zamawiającym w trybie przewidzianym w niniejszym Regulaminie;

7. Produkty–artykuły i akcesoria do telefonów, które Zamawiający może nabyć od Martingsm Marcin Gil za pośrednictwem Sklepu;

8. Dni robocze- dni tygodnia od poniedziałku do piątki z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia– przesyłane pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia złożonego przez Zamawiającego, określające istotne postanowienia umowy, w tym w szczególności, strony umowy, jej przedmiot umowy oraz cenę zamówionych produktów.

10. Potwierdzenie zawarcia umowy– potwierdzenia zawarcia umowy pomiędzy Martingsm Marcin Gil a Konsumentem przekazane Konsumentowi na trwałym nośniku po zawarciu umowy, najpóźniej w chwili dostarczenia produktu zawierające informacje określone w art. 12 ust. 1 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.).

11. Wada fizyczna rzeczy - niezgodność sprzedanego Produktu z Umową, w szczególności gdy:

- nie ma on właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

- nie ma on właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Zamawiającego;

- nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Sklep przy zawarciu Umowy, a Zamawiający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

- został wydany w stanie niezupełnym;

 1. Wada prawna –gdy Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

13. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, będącej Zamawiającym, przetwarzane przez Martingsm Marcin Gil w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży pomiędzy Martingsm Marcin Gil, a Zamawiającym;

14. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)

§ 2

Regulamin

1. Niniejszy Regulamin, wydany został na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1219 z późn. zm), dalej „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” i określa zasady sprzedaży Produktów przez Martingsm Marcin Gil za pośrednictwem Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Zamawiającym nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.martingsm.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

3. Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu. W toku rejestracji na stronie www.martingsm.pl lub składania zamówienia Zamawiający zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień Regulaminu poprzez oznaczenie pola jego akceptacji.

4. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, iż przy korzystaniu ze Sklepu zakazane jest przesyłanie treści o charakterze bezprawnym, w tym propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.

5. Zamawiający może kontaktować się ze Sklepem za pomocą adresu mailowego: sklep@martingsm.pl całodobowo lub telefonicznie pod numerem telefonu 668 636 911 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30 – 18.00.

§ 3

Umowa

1. Umowa zawierana jest między Zamawiającym a Martingsm Marcin Gil

2. Zawarcie, wykonanie, zmiana oraz rozwiązanie umowy z jakichkolwiek przyczyn podlega prawu polskiemu, bez względu na miejsce jej zawarcia.

3. Sklep prowadzi sprzedaż produktów wyłącznie na terenie Polski, co oznacza, iż składane przez Zamawiającego Zamówienia będą realizowane wyłącznie na adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Zamawiający składając zamówienie na formularzu zamieszczonym na stronie Sklepu potwierdza chęć zawarcia Umowy.

5. Do złożenia zamówienia dochodzi poprzez kliknięcie na przycisk ”Kupuję i płacę”.

 6. Martingsm Marcin Gil przekaże Konsumentowi potwierdzenia zawarcia Umowy najpóźniej w chwili dostarczenia Produktu.

7. Sklep prowadzi wyłącznie odpłatną sprzedaż Produktów.

§ 4

Oferta Sklepu

Sklep służy do składania zamówień na wybrane Produkty za pośrednictwem sieci Internet, a sprzedawane również w salonach Martingsm Marcin Gil. Katalog produktów znajduje się na stronie internetowej Sklepu oraz w salonach Martingsm Marcin Gil

§ 5

Zamówienie

1.       Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie www.martingsm.pl oraz określenie formy płatności i przesłanie zamówienia.

2.      Zamawiający po dokonaniu wyboru określonego Produktu lub Produktów i umieszczeniu w wirtualnym koszyku zamówień, celem złożenia zamówienia na zakup wybranych produktów powinien  wpisać do systemu sklepowego swoje dane poprzez uzupełnienie jednostkowego formularza zamówienia lub  formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.martingsm.pl . Rejestracja na stronie jest bezpłatna.

3.      Zamawiający jest zobowiązany do podania danych aktualnych, zgodnych ze stanem faktycznym, przy czym Sprzedający uprawniony jest do weryfikacji danych Zamawiającego.

4.      W przypadku podania przez Zamawiającego nieprawdziwych lub nieaktualnych danych Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.

5.      Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej Sklepu.

6.      Zamawiający składając zamówienie winien dokonać wyboru  formy dostawy, zgodnie z § 11 Regulaminu oraz formy płatności, zgodnie z § 10 Regulaminu.

7.      W trakcie składania Zamówienia, do czasu kliknięcia na przycisk „Kupuję i płacę” Zamawiający ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu, w tym całkowitej z niego rezygnacji.

8.      W trakcie składania Zamówienia, do czasu kliknięcia na przycisk „Kupuję i płacę” Zamawiający, będący Konsumentem, zapoznaje się z informacją o możliwości, sposobie i terminach wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz wzorem oświadczenia o możliwość odstąpienia od zawartej umowy – zgodnie z treścią art. 27 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.), stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

9.      Złożenie Zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Zamawiającego zgody na podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy za pośrednictwem urządzeń umożliwiających kontaktowanie się na odległość, w tym w szczególności za pośrednictwem: telefonu, faksu lub poczty elektronicznej.

10.   Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

§ 6

Rozpatrzenie złożonego Zamówienia

1.       Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:

a.      sprawdzeniu przez Martingsm Marcin Gil kompletności i poprawności podanych przez Zamawiającego danych,

b.      kontakcie mailowym z Zamawiającym celem potwierdzenia danych podanych w zamówieniu oraz ilości, rodzaju i ceny zamówionych produktów. Po otrzymaniu maila od Martingsm Marcin Gil ,w celu potwierdzenia zamówienia Zamawiający powinien kliknąć w zawarty w mailu link.

2.      Jeśli dane podane przez Zamawiającego zostaną uznane za prawidłowe, jego zamówienie zostanie zaakceptowane, o czym zostanie powiadomiony odpowiednim komunikatem na stronie internetowej sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu.

3.      W celu zmiany zamówienia Klient powinien skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie pod adresem lub numerem telefonu wskazanym w § 2 ust. 5 Regulaminu. Po otrzymaniu przez Zamawiającego Potwierdzenia przyjęcia zamówienia jego zmiana nie jest możliwa.

4.      Martingsm Marcin Gil zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub niekompletnie wypełnionych Zamówień. Zamówienia będą odrzucane również, gdy transakcja nie zostanie  opłacona przelewem z konta Zamawiającego w kwocie odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki, gdy zostanie wybrany przez niego typ płatności przelewem.

5.      W momencie odrzucenia zamówienia nastąpi anulowanie zamówienia, a dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte z bazy danych Sklepu.

6.      O odrzuceniu i anulowaniu zamówienia Zamawiający zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 7

Przyjęcie zamówienia

1.      Przyjęcie przez Sklep złożonego Zamówienia jest potwierdzane odpowiednim komunikatem   na stronie internetowej Sklepu  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Zamawiającego. Potwierdzenia przyjęcia zamówienia określać będzie w szczególności numer zamówienia, wyszczególnienie zamówionych produktów z podaniem ich ceny i ilości, wybrany sposób zapłaty a także sposób doręczenia, ze wskazaniem adresu, na który winno ono nastąpić.

2.      Wraz z przesłaniem Potwierdzenia przyjęcia zamówienia Martingsm Marcin Gil przesyła Zamawiającemu, będącemu Konsumentem, informację o możliwości, sposobie i terminach wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia o możliwość odstąpienia od zawartej umowy – zgodnie z treścią art. 27 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.), stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 8

Realizacja zamówienia

1.       Martingsm Marcin Gil przystąpi do realizacji zamówienia po jego potwierdzeniu przez Zamawiającego w przypadku płatności gotówką przy odbiorze osobistym oraz za zaliczeniem pocztowym, a w przypadku płatności przelewem - po potwierdzeniu Zamówienia przez Zamawiającego i zaksięgowaniu dokonanej przez Zamawiającego płatności tytułem ceny na rachunku bankowym Martingsm Marcin Gil

2.      Zamówienia są realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

3.      Zamówienia są realizowane w terminie 1-6 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia (wysyłka za pobraniem lub płatna gotówką przy odbiorze osobistym) lub uznania konta Martingsm Marcin Gil kwotą stanowiącą cenę Produktu (w przypadku płatności przelewem). Orientacyjny czas dostawy i jej koszt został określony w tabeli kosztów stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów.

§ 9

Ceny

1.       Ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Martingsm Marcin Gil zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia.

2.      Złożenie zamówienia przez Zamawiającego jest równoznaczne z upoważnieniem Martingsm Marcin Gil do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

3.      Martingsm Marcin Gil nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

4.      Ceny te nie obejmują kosztów dostawy.

§ 10

Formy płatności

Zamawiający może uiścić cenę za zamówione produkty w następujący sposób:

a)      Gotówką lub kartą płatniczą do rąk uprawnionego pracownika Martingsm Marcin Gil w przypadku osobistego odbioru zamówionych produktów w siedzibie Martingsm Marcin Gil wskazanej w § 1ust. 1 Regulaminu, zaś w przypadku doręczenia zamówionych produktów w sposób określony w § 11 ust. 2 – za pobraniem pocztowym lub do rąk uprawnionego przedstawiciela przewoźnika albo firmy kurierskiej,

b)      przelewem  na następujący rachunek bankowy Martingsm Marcin Gil:

mBank 73 1140 2004 0000 3002 3379 2426 

inteligo 50 1020 5558 1111 1649 3150 0131

§ 11

Formy dostawy i Odbiór zamówienia

1.      Zamawiający może odebrać zamówione Produkty osobiście w siedzibie Martingsm Marcin Gil

2.      Zamawiający, który nie odbiera zamówionych produktów osobiście, może skorzystać z następujących form dostawy na wskazany przez siebie adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

a)      dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej;

b)      dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3.      Wybrany przez Zamawiającego sposób doręczenia zamówionych Produktów powinien zostać wskazany w treści Zamówienia.

4.      Koszty doręczenia przedmiotu zamówienia pokrywa Zamawiający.

5.      O przekazaniu przedmiotu zamówienia do wysyłki Zamawiający zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej, powiadomienie to określać będzie też formę wysyłki oraz numer zamówienia.

§ 12

Kontakt

W celu ułatwienia i usprawnienia procesu składania i realizacji zamówień za pośrednictwem Sklepu, między Zamawiającym Sklepem prowadzona będzie korespondencja za pośrednictwem poczty elektronicznej. Korespondencja do Sklepu winna być kierowana na adres: sklep@martingsm.pl. W jej ramach Zamawiający będzie otrzymywał na podany przy logowaniu (rejestracji) adres e-mail wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów oraz statusu zamówienia. Za wyjątkiem informacji dotyczącej anulowania zamówienia na życzenie Zamawiającego, wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia, listę zamówionych towarów, kwotę i wybrany sposób płatności, oraz sposób dostarczenia, a także dane odbiorcy.

§ 13

Potwierdzenie przelewu

1.      Zamawiający, który wybrał płatność przy użyciu przelewu, w przypadku braku potwierdzenia dokonania płatności zostanie poinformowany, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o konieczności ponowienia próby dokonania płatności.

2.      W sytuacji, gdy kolejne próby zapłaty przelewem okażą się nieskuteczne – Zamawiający otrzyma stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt z Biurem Obsługi Sklepu na dane teleadresowe podane w § 1 lub § 2 ust. 5  Regulaminu.

3.       W przypadku o którym mowa w ust. 2 Zamawiający zostanie poinformowany o wstrzymaniu realizacji zamówienia do czasu skutecznego dokonania płatności.

§ 14

Odstąpienie od umowy

1.      Zamawiającemu będącemu Konsumentem zgodnie z treści art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014  o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.) przysługuje prawo odstąpienia od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni  od  objęcia produktu w posiadanie przez Konsumenta lub osobę przez niego wskazaną a w przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyn odstąpienia. Do zachowania wskazanego wyżej terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli o odstąpieniu przed upływem tego terminu.

2.      Aby skorzystać z prawa odstąpienia Konsument powinien złożyć Martingsm Marcin Gil jednoznaczne oświadczenie woli o odstąpieniu (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem, pocztą elektroniczną). W tym celu może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.

3.      W przypadku odstąpienia od Umowy Martingsm Marcin Gil  zwraca Zamawiającemu będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Produktu oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Martingsm Marcin Gil został poinformowany o decyzji Zamawiającego co do wykonania prawa odstąpienia od Umowy.

4.      Zwrot płatności, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji. Konsument odstępując od umowy nie ponosi kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu Martingsm Marcin Gil.  

5.      Konsument jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy zwrócić Produkt  Martingsm Marcin Gil.  Zwrot powinien nastąpić na adres: Martingsm Marcin Gil   ul. Białówny 2, 15-437 Białystok tel. kontaktowy: 668 636 911

6.      Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

7.     Orientacyjna wysokość kosztów, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu została określona w tabeli kosztów stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

8.      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9.      Jeżeli Martingsm Marcin Gil nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu  jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.   W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

11.   Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy  z dnia 30 maja 2014  o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.) w szczególności, gdy  chodzi o:

 • świadczenie usług, jeżeli Martingsm Marcin Gil wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Matingsm Marcin Gil utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • umowy w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Matringsm Marcin Gil nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • umowy w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • Umowy w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

§15

Wady produktów – postępowanie reklamacyjne

 1. Martingsm Marcin Gil jest odpowiedzialna względem Zamawiającego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę prawną lub fizyczna, która istniała już w chwili wydania Produktu Zamawiającemu lub wynikła z przyczyny tkwiącej w Produkcie przed tą chwilą.

2.      Postępowanie reklamacyjne toczy się według przepisów ustawy z  dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), w tym art. 556 -576.

3.      Martingsm Marcin Gil odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Zamawiającemu.  Jeżeli Zamawiającym jest Konsument a wada została stwierdzona przed upływem roku od wydania produktu, domniemywa się że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego.

4.      Jeżeli po otrzymaniu zamówionego produktu Zamawiający stwierdzi, iż jest on dotknięty wadami Zamawiający powinien odesłać wadliwy Produkt na koszt Martingsm Marcin Gil przesyłką pocztową na adres ul. Białówny 2, 15-437 Białystok tel. kontaktowy: 668 636 911 lub zwrócić go osobiście. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Zamawiającego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Zamawiający obowiązany jest udostępnić Produkt  Martingsm Marcin Gil w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

5.      Reklamacja może być złożona w dowolnej formie. Zaleca się, aby reklamacja była złożona w formie pisemnej. Zalecany Wniosek reklamacyjny stanowi Załącznik 3 do niniejszego Regulaminu.

6.      Do reklamowanego Produktu należy dołączyć dowód zakupu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Zamawiającego, adres zwrotny, numer telefonu i/ lub adres mailowy, opis wady Produktu oraz dzień stwierdzenia wady oraz żądanie Zamawiającego. Martingsm Marcin Gil zobowiązana jest zająć stanowisko wobec zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia. Bezskuteczny upływ powyższego terminu uznaje się za uznanie reklamacji.

7.      Powiadomienie zostanie dokonane w sposób uzgodniony z Konsumentem (telefonicznie, pocztą elektroniczną, listem poleconym) i – w przypadku powiadomienia telefonicznego lub pocztą elektroniczną potwierdzone listem poleconym na wskazany adres korespondencyjny.

8.      Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie podpisanego przez pracownika firmy przewozowej protokołu reklamacyjnego. Protokół reklamacyjny winien zostać przesłany do Martingsm Marcin Gil wraz z reklamowanym produktem.

§ 16

Uprawnienia z tytułu rękojmi

1.      Zamawiającemu przysługują uprawnienia:

-        żądanie  wymiany Produktu na wolny od wad lub

-        żądanie usunięcia wady lub

-        żądanie obniżenia ceny lub       

-        odstąpienie od Umowy (możliwe tylko przy wadzie istotnej).

 2.      Jeżeli Produkt ma wadę, Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Martingsm Marcin Gil niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Martingsm Marcin Gil albo Martingsm Marcin Gil nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. 

3.      Jeżeli Zamawiający jest Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Martingsm Marcin Gil usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Martingsm Marcin Gil

4.      Jeżeli Zamawiającym jest przedsiębiorca, Martingsm Marcin Gil może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu.

5.      Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6.      Jeżeli Produkt ma wadę, Zamawiający może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.

7.      Martingsm Marcin Gil może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

8.      Martingsm Marcin Gil obowiązany jest usunąć wadę w rozsądnym terminie.

§17

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Martingsm Marcin Gil do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Matringsm Marcin Gil o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Martingsm Marcin Gil w formie papierowej lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Zamawiającego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

3. Niezależnie od powyższego Martingsm Marcin Gil informuje, że istnieje platforma pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Platforma ta dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§18

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem   danych osobowych jest Marcin Gil prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Matringsm Marcin Gil, ul. Białówny 2, 15-437 Białystok, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG); NIP 542-109-07-01, Regon: 052224259. Z administratorem można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@matringsm.pl lub listowanie na adres administratora.

2. Dane osobowe Zamawiającego przetwarzane będą na potrzeby związane ze składaniem i realizacją zamówień za pośrednictwem Sklepu, w tym rejestracją w Sklepie, umożliwieniem niezbędnego kontaktu z Zamawiającym w celu realizacji zamówienia, a także wysyłką Produktów oraz obsługą zapytań i reklamacji.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a. wykonanie zawartej umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 b RODO),

b. udokumentowanie wykonanej usługi na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 c RODO),

c. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 f RODO).

 1. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego jest dobrowolne, lecz konieczne do prawidłowej rejestracji w sklepie, a także do zawarcia i wykonania umowy.
 2. Dane przetwarzane w związku i na podstawie umowy będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa np. przepisów podatkowych a także do momentu przedawnienia roszczeń związanych z realizacją umowy.
 3. Dane Zamawiającego mogą być ujawnione, usługodawcom IT, dostawcom usług pocztowych/kurierskich, dostawcom usług księgowych, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub kartą płatniczą. Przekazanie danych osobowych następuje wyłącznie wtedy gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego realizacji.
 4. Każdemu Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku gdy podstawą przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 a RODO), Zamawiający ma prawo w każdym czasie wycofać zgodę (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem zgody). Zakres każdego z tych praw, sytuacje w których można z nich skorzystać oraz sposób realizacji prawa, wynikają z przepisów prawa, w tym z celu i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych Zamawiającego. W przypadku uznania, iż przetwarzanie jest niezgodne z prawem, Zamawiający ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. W oparciu o dane osobowe Zamawiającego nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, będące wynikiem profilowania.

 

 

§ 18

Wymogi techniczne

W celu prawidłowego korzystania z usług Sklepu wymagana jest prawidłowo skonfigurowana przeglądarka internetowa MS Internet Explorer w wersji nie niższej niż 6 lub inna równorzędna wraz z zainstalowanym dodatkiem Adobe Flash Player.

§ 19

Wyłączenie odpowiedzialności Martingsm Marcin Gil

Martingsm Marcin Gil nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisję danych; oraz za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Zamawiającego wskutek korzystania ze Sklepu, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez Martingsm Marcin Gil.

§ 20

Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest dostępna dla Zamawiającego bezpłatnie pod następującym adresem https://www.matringsm.com.pl/regulamin, skąd Zamawiający może w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.
 2. Umowy zawierane przez Martingsm Marcin Gil zawierane są w języku polskim.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 687 z późn. zm. ).