Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Regulamin Sklepu Internetowego Martingsm.pl z siedzibą w Białymstoku

Mając na uwadze, iż firma Martingsm Marcin Gil z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Białówny 2, 15-437 Białystok,   działająca na   podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Białegostoku pod nr 77481 , prowadzi sprzedaż części do telefonów komórkowych, za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.martingsm.pl postanawia się co następuje.

 

§ 1

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

1. Martingsm Marcin Gil. - Firma Martingsm Marcin Gil z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Białówny 2, 15-437 Białystok, Działającej na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczejprowadzonej przez Prezydenta Miasta Białegostoku pod nr 77481 ; której nadano numer NIP 542-109-07-01, Regon:052224259

2. Sklep– sklep internetowy prowadzony przez Martingsm Marcin Gil, znajdujący się pod adresemwww.martingsm.plsprzedający produkty za pośrednictwem Internetu;

3. Regulamin– niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego www.martingsm.pl z siedzibą w Białymstoku, z dnia 25 grudnia 2014 roku;

4. Zamawiający– osoba składająca zamówienie w Sklepie;

5. Konsument –Zamawiający będący osobą fizyczną dokonującą ze Martingsm Marcin Gil czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

6. Umowa– umowa sprzedaży zwierana między Martingsm Marcin Gil a Zamawiającym w trybie przewidzianym w niniejszym Regulaminie;

7. Produkty–artykuły do telefonów, które Zamawiający może nabyć od Martingsm Marcin Gil. za pośrednictwem Sklepu;

8. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia– przesyłane pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia złożonego przez Zamawiającego, określające istotne postanowienia umowy, w tym w szczególności, strony umowy, jej przedmiot umowy oraz cenę zamówionych produktów.

9. Potwierdzenie zawarcia umowy– potwierdzenia zawarcia umowy pomiędzy Martingsm Marcin Gil a Konsumentem przekazane Konsumentowi na trwałym nośniku po zawarciu umowy, najpóźniej w chwili dostarczenia produktu zawierające informacje określone w art. 12 ust. 1 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

10. Wada fizyczna Rzeczy - niezgodność sprzedanego Produktu z Umową, w szczególności gdy:

- nie ma on właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

- nie ma on właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Zamawiającego;

- nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Sklep przy zawarciu Umowy, a Zamawiający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

- został wydany w stanie niezupełnym;

 

11.Wada prawna –gdy Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 

§ 2

Regulamin

1. Niniejszy Regulamin, wydany został na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), dalej „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” i określa zasady sprzedaży Produktów przez Martingsm Marcin Gil za pośrednictwem Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Zamawiającym nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.martingsm.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

3. Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu. W toku rejestracji na stronie www.martingsm.pl lub składania zamówienia Zamawiający zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień Regulaminu poprzez oznaczenie pola jego akceptacji.

4. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, iż przy korzystaniu ze Sklepu zakazane jest przesyłanie treści o charakterze bezprawnym, w tym propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.

5. Zamawiający może kontaktować się ze Sklepem za pomocą adresu mailowego: sklep@martingsm.pl całodobowo lub telefonicznie pod numerem telefonu 668 636 911 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30 – 18.00.

 

§ 3

Umowa

1. Umowa zawierana jest między Zamawiającym a Martingsm Marcin Gil

2. Zawarcie, wykonanie, zmiana oraz rozwiązanie umowy z jakichkolwiek przyczyn podlega prawu polskiemu, bez względu na miejsce jej zawarcia.

3. Sklep prowadzi sprzedaż produktów wyłącznie na terenie Polski, co oznacza, iż składane przez Zamawiającego Zamówienia będą realizowane wyłącznie na adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Zamawiający składając zamówienie na formularzu zamieszczonym na stronie Sklepu potwierdza chęć zawarcia Umowy.

5. Do złożenia zamówienia dochodzi poprzez kliknięcie na przycisk ”Kupuję i płacę”.

 

6 .Martingsm Marcin Gil przekaże Konsumentowi potwierdzenia zawarcia Umowy najpóźniej w chwili dostarczenia Produktu.

7. Sklep prowadzi wyłącznie odpłatną sprzedaż Produktów.

§ 4

Oferta Sklepu

1.      Sklep służy do składania zamówień na wybrane Produkty za pośrednictwem sieci Internet, a sprzedawane również w salonach Martingsm Marcin Gil Katalog produktów znajduje się na stronie internetowej Sklepu oraz w salonach Martingsm Marcin Gil

 

§ 5

Zamówienie

1.       Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie www.martingsm.pl oraz określenie formy płatności i przesłanie zamówienia.

2.      Zamawiający po dokonaniu wyboru określonego Produktu lub Produktów i umieszczeniu w wirtualnym koszyku zamówień, celem złożenia zamówienia na zakup wybranych produktów powinien  wpisać do systemu sklepowego swoje dane poprzez uzupełnienie jednostkowego formularza zamówienia lub  formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.martingsm.pl . Rejestracja na stronie jest bezpłatna.

3.      Zamawiający jest zobowiązany do podania danych aktualnych, zgodnych ze stanem faktycznym, przy czym Sprzedający uprawniony jest do weryfikacji danych Zamawiającego.

4.      W przypadku podania przez Zamawiającego nieprawdziwych lub nieaktualnych danych Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.

5.      Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej Sklepu.

6.      Zamawiający składając zamówienie winien dokonać wyboru  formy dostawy, zgodnie z § 11 Regulaminu oraz formy płatności, zgodnie z § 10 Regulaminu.

7.      W trakcie składania Zamówienia, do czasu kliknięcia na przycisk „Kupuję i płacę” Zamawiający ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu, w tym całkowitej z niego rezygnacji.

8.      W trakcie składania Zamówienia, do czasu kliknięcia na przycisk „Kupuję i płacę” Zamawiający, będący Konsumentem, zapoznaje się z informacją o możliwości, sposobie i terminach wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz wzorem oświadczenia o możliwość odstąpienia od zawartej umowy – zgodnie z treścią art. 27 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz 827), stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

9.      Złożenie Zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Zamawiającego zgody na podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy za pośrednictwem urządzeń umożliwiających kontaktowanie się na odległość, w tym w szczególności za pośrednictwem: telefonu, faksu lub poczty elektronicznej.

10.   Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 

§ 6

Rozpatrzenie złożonego Zamówienia

1.       Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:

a.      sprawdzeniu przez Martingsm Marcin Gil kompletności i poprawności podanych przez Zamawiającego danych,

b.      kontakcie mailowym z Zamawiającym celem potwierdzenia danych podanych w zamówieniu oraz ilości, rodzaju i ceny zamówionych produktów. Po otrzymaniu maila od Martingsm Marcin Gil ,w celu potwierdzenia zamówienia Zamawiający powinien kliknąć w zawarty w mailu link.

2.      Jeśli dane podane przez Zamawiającego zostaną uznane za prawidłowe, jego zamówienie zostanie zaakceptowane, o czym zostanie powiadomiony odpowiednim komunikatem na stronie internetowej sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu.

3.      W celu zmiany zamówienia Klient powinien skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie pod adresem lub numerem telefonu wskazanym w § 2 ust. 5 Regulaminu. Po otrzymaniu przez Zamawiającego Potwierdzenia przyjęcia zamówienia jego zmiana nie jest możliwa.

4.      Martingsm Marcin Gil zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub niekompletnie wypełnionych Zamówień. Zamówienia będą odrzucane również, gdy transakcja nie zostanie  opłacona przelewem z konta Zamawiającego w kwocie odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki, gdy zostanie wybrany przez niego typ płatności przelewem.

5.      W momencie odrzucenia zamówienia nastąpi anulowanie zamówienia, a dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte z bazy danych Sklepu.

6.      O odrzuceniu i anulowaniu zamówienia Zamawiający zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§ 7

Przyjęcie zamówienia

1.      Przyjęcie przez Sklep złożonego Zamówienia jest potwierdzane odpowiednim komunikatem   na stronie internetowej Sklepu  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Zamawiającego. Potwierdzenia przyjęcia zamówienia określać będzie w szczególności numer zamówienia, wyszczególnienie zamówionych produktów z podaniem ich ceny i ilości, wybrany sposób zapłaty a także sposób doręczenia, ze wskazaniem adresu, na który winno ono nastąpić.

2.      Wraz z przesłaniem Potwierdzenia przyjęcia zamówienia Martingsm Marcin Gil przesyła Zamawiającemu, będącemu Konsumentem, informację o możliwości, sposobie i terminach wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia o możliwość odstąpienia od zawartej umowy – zgodnie z treścią art. 27 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz 827), stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 8

Realizacja zamówienia

1.       Martingsm Marcin Gil przystąpi do realizacji zamówienia po jego potwierdzeniu przez Zamawiającego w przypadku płatności gotówką przy odbiorze osobistym oraz za zaliczeniem pocztowym, a w przypadku płatności przelewem - po potwierdzeniu Zamówienia przez Zamawiającego i zaksięgowaniu dokonanej przez Zamawiającego płatności tytułem ceny na rachunku bankowym Martingsm Marcin Gil

2.      Zamówienia są realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

3.      Zamówienia są realizowane w terminie 1-6 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia (wysyłka za pobraniem lub płatna gotówką przy odbiorze osobistym) lub uznania kontaMartingsm Marcin Gil kwotą stanowiącą cenę Produktu (w przypadku płatności przelewem). Orientacyjny czas dostawy i jej koszt został określony w tabeli kosztów stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów.

 

§ 9

Ceny

1.       Ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Martingsm Marcin Gil zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia.

2.      Złożenie zamówienia przez Zamawiającego jest równoznaczne z upoważnieniemMartingsm Marcin Gil do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

3.      Martingsm Marcin Gil nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

4.      Ceny te nie obejmują kosztów dostawy.

 

§ 10

Formy płatności

Zamawiający może uiścić cenę za zamówione produkty w następujący sposób:

a)      Gotówką lub kartą płatniczą do rąk uprawnionego pracownika Martingsm Marcin Gil w przypadku osobistego odbioru zamówionych produktów w siedzibie Martingsm Marcin Gil wskazanej w § 1ust. 1 Regulaminu, zaś w przypadku doręczenia zamówionych produktów w sposób określony w § 11 ust. 2 – za pobraniem pocztowym lub do rąk uprawnionego przedstawiciela przewoźnika albo firmy kurierskiej,

b)      przelewem  na następujący rachunek bankowy Martingsm Marcin Gil:

mBank

73 1140 2004 0000 3002 3379 2426 

inteligo

50 1020 5558 1111 1649 3150 0131

§ 11

Formy dostawy i Odbiór zamówienia

1.      Zamawiający może odebrać zamówione Produkty osobiście w siedzibie Martingsm Marcin Gil

2.      Zamawiający, który nie odbiera zamówionych produktów osobiście, może skorzystać z następujących form dostawy na wskazany przez siebie adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

a)      dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej;

b)      dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3.      Wybrany przez Zamawiającego sposób doręczenia zamówionych Produktów powinien zostać wskazany w treści Zamówienia.

4.      Koszty doręczenia przedmiotu zamówienia pokrywa Zamawiający.

5.      O przekazaniu przedmiotu zamówienia do wysyłki Zamawiający zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej, powiadomienie to określać będzie też formę wysyłki oraz numer zamówienia.

 

§ 12

Kontakt

W celu ułatwienia i usprawnienia procesu składania i realizacji zamówień za pośrednictwem Sklepu, między Zamawiającym Sklepem prowadzona będzie korespondencja za pośrednictwem poczty elektronicznej. Korespondencja do Sklepu winna być kierowana na adres: sklep@martingsm.pl .W jej ramach Zamawiający będzie otrzymywał na podany przy logowaniu (rejestracji) adres e-mail wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów oraz statusu zamówienia. Za wyjątkiem informacji dotyczącej anulowania zamówienia na życzenie Zamawiającego, wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia, listę zamówionych towarów, kwotę i wybrany sposób płatności, oraz sposób dostarczenia, a także dane odbiorcy.

§ 13

Potwierdzenie przelewu

1.      Zamawiający, który wybrał płatność przy użyciu przelewu, w przypadku braku potwierdzenia dokonania płatności zostanie poinformowany, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o konieczności ponowienia próby dokonania płatności.

2.      W sytuacji, gdy kolejne próby zapłaty przelewem okażą się nieskuteczne – Zamawiający otrzyma stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt z Biurem Obsługi Sklepu na dane teleadresowe podane w § 1 lub § 2 ust. 5  Regulaminu.

3.       W przypadku o którym mowa w ust. 2 Zamawiający zostanie poinformowany o wstrzymaniu realizacji zamówienia do czasu skutecznego dokonania płatności

 

§ 14

Odstąpienie od umowy

1.      Zamawiającemu będącemu Konsumentem zgodnie z treści art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014  o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni   objęcia produktu w posiadanie przez Konsumenta lub osobę przez niego wskazaną a w przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyn odstąpienia. Do zachowania wskazanego wyżej terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli o odstąpieniu przed upływem tego terminu.

2.      Aby skorzystać z prawa odstąpienia Konsument powinien złożyć Martingsm Marcin Gil jednoznaczne oświadczenie woli o odstąpieniu (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem, pocztą elektroniczną). W tym celu może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.

3.      W przypadku odstąpienia od UmowyMartingsm Marcin Gil  zwraca Zamawiającemu będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane płatności , w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Produktu oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Martingsm Marcin Gil została poinformowana o decyzji Zamawiającego co do wykonania prawa odstąpienia od Umowy.

4.      Zwrot płatności, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji. Konsument odstępując od umowy nie ponosi kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu Martingsm Marcin Gil  

5.      Konsument jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy zwrócić Produkt  Martingsm Marcin Gil  Zwrot powinien nastąpić na adres:

Martingsm Marcin Gil   ul. Białówny 2, 15-437 Białystok tel. kontaktowy: 668 636 911

6.      Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

7.     Orientacyjna wysokość kosztów, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu została określona w tabeli kosztów stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

8.      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9.      Jeżeli Martingsm Marcin Gil nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu  jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.   W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

11.   Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy  z dnia 30 maja 2014  o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) w szczególności, gdy  chodzi o:

  • umowy, w której cena zależy lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Martingsm Marcin Gil nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  • umowy w której przedmiotem jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany wg specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • umowy, w których przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozerwalnie połączone z innymi Produktami.

 

§ 15

Wady produktów – postępowanie reklamacyjne

1.      Martingsm Marcin Gil jest odpowiedzialna względem Zamawiającego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę prawną lub fizyczna, która istniała już w chwili wydania Produktu Zamawiającemu lub wynikła z przyczyny tkwiącej w Produkcie przed tą chwilą.

2.      Postępowanie reklamacyjne toczy się według przepisów ustawy z  dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121), w tym art. 556 -576.

3.      Martingsm Marcin Gil odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Zamawiającemu.  Jeżeli Zamawiającym jest Konsument a wada została stwierdzona przed upływem roku od wydania produktu, domniemywa się że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego.

4.      Jeżeli po otrzymaniu zamówionego produktu Zamawiający stwierdzi, iż jest on dotknięty wadami Zamawiający powinien odesłać wadliwy Produkt na koszt Martingsm Marcin Gil przesyłką pocztową na adres ul. Białówny 2, 15-437 Białystok tel. kontaktowy: 668 636 911 lub zwrócić go osobiście. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Zamawiającego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Zamawiający obowiązany jest udostępnić Produkt  Martingsm Marcin Gil w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

5.      Reklamacja może być złożona w dowolnej formie. Zaleca się, aby reklamacja była złożona w formie pisemnej. Zalecany Wniosek reklamacyjny stanowi Załącznik 3 do niniejszego Regulaminu.

6.      Do reklamowanego Produktu należy dołączyć dowód zakupu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Zamawiającego, adres zwrotny, numer telefonu i/ lub adres mailowy, opis wady Produktu oraz dzień stwierdzenia wady oraz żądanie Zamawiającego. Martingsm Marcin Gil zobowiązana jest zająć stanowisko wobec zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia. Bezskuteczny upływ powyższego terminu uznaje się za uznanie reklamacji.

7.      Powiadomienie zostanie dokonane w sposób uzgodniony z Konsumentem (telefonicznie, pocztą elektroniczną, listem poleconym) i – w przypadku powiadomienia telefonicznego lub pocztą elektroniczną potwierdzone listem poleconym na wskazany adres korespondencyjny.

8.      Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie podpisanego przez pracownika firmy przewozowej protokołu reklamacyjnego. Protokół reklamacyjny winien zostać przesłany do Martingsm Marcin Gil wraz z reklamowanym produktem.

§ 16

Uprawnienia z tytułu rękojmi

1.      Zamawiającemu przysługują uprawnienia:

-        żądanie  wymiany Produktu na wolny od wad lub

-        żądanie usunięcia wady lub

-        żądanie obniżenia ceny lub       

-        odstąpienie od Umowy (możliwe tylko przy wadzie istotnej).

 

2.      Jeżeli Produkt ma wadę, Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Martingsm Marcin Gil niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Martingsm Marcin Gil albo Martingsm Marcin Gil nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. 

3.      Jeżeli Zamawiający jest Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Martingsm Marcin Gil usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Martingsm Marcin Gil

4.      Jeżeli Zamawiającym jest przedsiębiorca, Martingsm Marcin Gil może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu.

5.      Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6.      Jeżeli Produkt ma wadę, Zamawiający może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.

7.      Martingsm Marcin Gil może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

8.      Sprzedawca obowiązany jest usunąć wadę w rozsądnym terminie.

 

§ 17

 

Przetwarzanie danych osobowych

1.      Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego Zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

2.      Dane osobowe Zamawiającego nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia.

3.      Dostęp do danych osobowych Zamawiających posiada jedynie administrator Sklepu, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych. Zamawiający ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz wniesienie żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.

§ 18

Wymogi techniczne

W celu prawidłowego korzystania z usług Sklepu wymagana jest prawidłowo skonfigurowana przeglądarka internetowa MS Internet Explorer w wersji nie niższej niż 6 lub inna równorzędna wraz z zainstalowanym dodatkiem Adobe Flash Player.

§ 19

Wyłączenie odpowiedzialności Martingsm Marcin Gil.

Martingsm Marcin Gil nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisję danych; oraz za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Zamawiającego wskutek korzystania ze Sklepu, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez Martingsm Marcin Gil

§ 20

Postanowienia końcowe

1.     Martingsm Marcin Gil zastrzega sobie prawo do:

a)        wycofania poszczególnych produktów z oferty Sklepu,

b)        w przypadku zamówienia więcej niż jednego Produktu do realizacji dostawy w kilku partiach, przy czym opłata za przesyłkę zostanie pobrana tylko raz,

c)        przerw technicznych w funkcjonowaniu Sklepu, niezbędnych do jego obsługi,

d)        uzupełnienia lub zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Jednakże Zamówienie, której wykonywanie rozpoczęto przed uzupełnieniem lub zmianą Regulaminu będzie realizowane na podstawie dotychczasowych postanowień Regulaminu.

2.      Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Umów.

3.      Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu oraz realizacji zamówień jest prawo polskie.

4.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maja przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dania 14 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (Dz,U, z 2014 r poz. 827)  i innych ustaw.

5.      Ewentualne spory powstałe na tle stosowania postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez miejscowo właściwy Sąd powszechny dla siedziby Martingsm Marcin Gil, chyba że Zamawiający jest Konsumentem to właściwość miejscowa sądu ustalana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

6.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu znajduje się tu: Link

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy znajdują się tu: Link

Pełna wersja regulaminu w formacie PDF znajdje się tu: Link